dr Przemysław Gorzko

Radca prawny w Zamościu

Przemysław Gorzko ukończył studia prawnicze w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego. W roku 2014 uzyskał on tytuł zawodowy radcy prawnego, składając z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, przeprowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W tym samym roku został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

W 2017 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Reguła contra proferentem a granice wykładni oświadczeń woli w prawie cywilnym” napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Fryderyka Zolla w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w ten sposób tytuł doktora nauk prawnych.

Ponadto ukończył on z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie - Columbus School of Law, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

W zakresie swojej kariery naukowej, legitymuje się autorstwem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego w tym m.in. wykładni oświadczeń woli, zobowiązań oraz ochrony konsumentów. Jego prace były publikowane w wielu uznanych periodykach prawniczych, takich jak: Transformacje Prawa Prywatnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego oraz Przegląd Sądowy. Jest także autorem wielu glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, publikowanych m.in. w systemie informacji prawnej LEX. W ramach swojej praktyki zawodowej specjalizuje się w materii: prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim. Jest posiadaczem międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających znajomość prawniczego języka angielskiego tj. International Legal English Certificate – Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES) Higher.