Prawo administracyjne

Usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Dotyczy to przede wszystkim spraw, związanych: z prawem budowlanym, ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Wymienić w odniesieniu do powyższego można m.in. kwestie uzyskania decyzji budowlanych, procesy legalizacji samowoli budowlanych, prowadzenie spraw o wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących ustalenia opłat adiacenckich, uczestnictwo w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości oraz uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje zarówno reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej jak również sporządzanie skarg i występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Ponadto prawnicy kancelarii świadczą usługi w przedmiocie sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz prowadzenia spraw o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.